Καταστατικό

Προϊμιο

Η ενέργεια αναδεικνύεται σε θεμελιώδη πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης. Οι πηγές ενέργειας συνιστούν αγαθό ευρισκόμενο σε σπάνι και η κατοχή τους προσδίδει στρατηγικό πλεονέκτημα. Το δίκαιο ασκεί την εκ των πραγμάτων αναγκαία ρυθμιστική του παρέμβαση στον τομέα της ενέργειας, συμπλεκόμενο όμως και με άλλες επιστήμες, το γνωστικό αντικείμενο των οποίων αφορά εκφάνσεις ενεργειακών ζητημάτων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, η προστασία των καταναλωτών ενέργειας, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής ενέργειας, η βιώσιμη ενεργειακή ανάπτυξη, ο υγιής ανταγωνισμός στην αγορά ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.   Ετσι, ο νομικός θα διαλεχθεί με τον οικονομολόγο, με τον περιβαλλοντολόγο, με τον μηχανικό, με τον διεθνολόγο.

Η Κύπρος βασίμως απέκτησε το προσωνύμιο του ενεργειακού κόμβου, λόγω αφενός των πρόσφατων ανακαλύψεων σημαντικού μεγέθους κοιτασμάτων φυσικού αερίου και αφετέρου της γεωγραφικής της θέσης στην καρδιά της Νοτιοανατολικής Μεσογείου . Κατά συνέπεια, το νησί ευλόγως μπορεί να αποτελέσει τόπο εγκατάστασης και λειτουργίας ενός διεπιστημονικού ερευνητικού κέντρου που θα πραγματεύεται θέματα ενέργειας, ιδωμένα από διάφορες επιστημονικές σκοπιές.

Η «ακτινοβολία» του μπορεί να αγκαλιάσει και τις γειτονικές χώρες (Ελλάδα, Ισραήλ και Αίγυπτο) που συμμετέχουν στα ad hoc συγκροτηθέντα ενεργειακά fora, αναπτύσσοντας σχετικές διεθνείς συνεργασίες. Σε κάθε περίπτωση, βεβαίως, μπορεί να καταστεί πολύτιμος σύμβουλος της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο μάλιστα της τρέχουσας γεωπολιτικής συγκυρίας, που υποθάλπει ελπίδες ευημερίας, αλλά και εγκυμονεί κινδύνους συγκρούσεων.      

Άρθρο 1

ΙΔΡΥΣΗ

1.    Με απόφαση της Συγκλήτου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΕΠΚ), μετά από εισήγηση του Συμβουλίου της Νομικής Σχολής,  ιδρύθηκε το Διεπιστημονικό Ερευνητικό Κέντρο Ενέργειας  (σε συντομογραφία Δ.Ε.Κ.Ε.) με έδρα την πόλη της Λευκωσίας (οδός Διογένους 6).

2.    Το Δ.Ε.Κ.Ε. δεν έχει αυτοτελή νομική προσωπικότητα και λειτουργεί ως Ερευνητικό Κέντρο του ΕΠΚ, τηρώντας τους Κανονισμούς αυτού.

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΙ

Το Δ.Ε.Κ.Ε.έχει ως σκοπούς :

α.     Την εν γένει ερευνητική ενασχόληση με όλες τις εκφάνσεις των ενεργειακών ζητημάτων σε διεπιστημονική βάση. β.      Τον σχεδιασμό, την εκπόνηση και την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων αναφορικά με διεπιστημονικά ζητήματα ενέργειας καθώς και την ανάδειξη τους και της διάδοσή τους στο επιστημονικό και το ευρύτερο κοινό. γ.      Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
δ.      Τη συνεργασία με άλλα  ερευνητικά και εν γένει επιστημονικά ιδρύματα και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς από την Κύπρο και την αλλοδαπή, σε αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν στην διεπιστημονική έρευνα στον τομέα της ενέργειας. ε.   Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο  ερευνητικών αναγκών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στ. Την υποδοχή μεταδιδακτορικών ερευνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
ζ.      Την παροχή ερευνητικών υπηρεσιών σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. η.      Τη συμμετοχή / ανταπόκριση σε διαδικασίες πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάληψη και εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που προκηρύσσουν εθνικοί ή διεθνείς οργανισμοί και ιδιαιτέρως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.    

Άρθρο 3

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

1 .     Το Δ.Ε.Κ.Ε. στελεχώνεται σε ερευνητικό επίπεδο από μέλη του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της Σχολών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΕΠΚ), το γνωστικό αντικείμενο των οποίων αφορά και θέματα ενέργειας,  από επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές, από υποψήφιους διδάκτορες, από μεταπτυχιακούς φοιτητές και από πανεπιστημιακούς υποτρόφους.

2.     Το Δ.Ε.Κ.Ε. στελεχώνεται σε διοικητικό επίπεδο από το προσωπικό της Γραμματείας και από εθελοντές φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΕΠΚ 

Άρθρο 4

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

1.     Το Δ.Ε.Κ.Ε. διοικείται από πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.), η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Διευθυντή και τρία Μέλη.

2.   Πρόεδρος της Δ.Ε. είναι ex officio ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΕΠΚ), Γενικός Διευθυντής είναι ex officio το επιφορτισμένο με τη διδασκαλία του μαθήματος Δίκαιο της Ενέργειας μέλος Δ.Ε.Π. της Νομικής Σχολής του ΕΠΚ, ενώ τα υπόλοιπα τρία μέλη ορίζονται ανά ένα από τους Κοσμήτορες της Νομικής Σχολής, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Σχολής Επιστημών του ΕΚΠ, μεταξύ των μελών ΔΕΠ των οικείων Σχολών αντιστοίχως.

3.     Η Δ.Ε  συγκροτείται με πράξη του Πρύτανη του ΕΠΚ. Ομοίως, με πράξεις του Πρύτανη του ΕΠΚ διορίζονται νέα μέλη σε περίπτωση παραιτήσεων των διορισμένων ή λήξης της θητείας τους, τηρουμένων των προνοιών της προηγουμένης παραγράφου.   

4.     Η θητεία των μελών της Δ.Ε. είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης. 

5.    Η Δ.Ε. συνεδριάζει σε τακτική βάση ανά δίμηνο και σε έκτακτη βάση όποτε το κρίνει ο Πρόεδρος αυτής.       

Άρθρο 5

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1.   Η Δ.Ε. αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στη διοίκηση και στη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου, τη διαχείριση και αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων από τις δραστηριότητές του, τη διάθεση των πόρων του και γενικά για κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την εκπλήρωση των σκοπών του, σύμφωνα και με τα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της.

2.    Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. συγκαλεί τη Δ.Ε. σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης αυτών και προεδρεύει κατά τη διαδικασία της συνεδρίας. 

3.     Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Δ.Ε.Κ.Ε. και τη Δ.Ε. στις εξωτερικές τους σχέσεις, δυνάμενος να εκχωρήσει τη σχετική εξουσία ανά περίπτωση στον Γενικό Διευθυντή.     

4.   Ο Γενικός Διευθυντής έχει την ευθύνη της καθημερινής διαχείρισης της λειτουργίας του Δ.Ε.Κ.Ε., ενεργώντας στο πλαίσιο των αποφάσεων της Δ.Ε. και ενημερώνοντας για τις ενέργειές του τον Πρόεδρο. 

Άρθρο 6

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ    

1.      Για τις ανάγκες έγκυρης επιστημονικής εποπτείας του έργου του Δ.Ε.Κ.Ε., η Δ.Ε. με απόφαση της συγκροτεί Επιστημονικό Συμβούλιο του Δ.Ε.Κ.Ε., το οποίο απαρτίζεται από ακαδημαϊκούς και εν γένει επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, υψηλού τεχνοκρατικού επιπέδου και αναμφισβήτητης επιστημονικής εγκράτειας σε τομείς που σχετίζονται με την Ενέργεια.

2.     Το Επιστημονικό Συμβούλιο του Δ.Ε.Κ.Ε. συνεδριάζει ανά τρείς μηνες στην έδρα του.  Κατά την πρώτη συνεδρία του, που γίνεται κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Δ.Ε., το Επιστημονικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρό του, ο οποίος πλέον και συγκαλεί τις επόμενες συνεδρίες. 

3.   Οι συνεδρίες του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να διεξάγονται και μέσω τηλεδιάσκεψης.

4 .     Ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνεδριών, τηρουμένων των διατάξεων για τις αρμοδιότητες της Δ.Ε.  και συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Διευθυντή αυτής, λαμβάνοντας από αυτούς ενημέρωση για τις τρέχουσες δραστηριότητες του Δ.Ε.Κ.Ε.

5 .     Το Επιστημονικό Συμβούλιο έχει την αρμοδιότητα να υποβάλει προτάσεις στην Δ.Ε. για την αρτιότερη επίτευξη των σκοπών του Δ.Ε.Κ.Ε. και ασκεί εποπτεία στο ερευνητικό έργο του Δ.Ε.Κ.Ε.    

Άρθρο 7

ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα του Δ.Ε.Κ.Ε. προέρχονται από:
α) χρηματοδοτήσεις από ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισμών και του Δημοσίου,
β) δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, χορηγίες από τρίτους ,καθώς και κάθε είδους παροχές ημεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νομικών προσώπων,
γ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση ή την αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό τρίτων,
δ) κάθε άλλη πηγή που δεν αντιβαίνει στον νόμο.

Άρθρο 8

ΒΙΒΛΙΑ

1.     Για τις ανάγκες λειτουργίας του Δ.Ε.Κ.Ε. τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:

α.   βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. β.   φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, γ.   πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων, δ.   κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, ε.   αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, στ. βιβλίο μεταβολών προσωπικού.

2. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.